Detaljplaner

Här samlar vi information om pågående detaljplanearbete för Svinninge tomtområde.

Sidans innehåll är levande och ny information fylls på kontinuerligt. Det är dock varje enskild medlems skyldighet att hålla sig informerad och uppdaterad varför vi hänvisar till kommunens material som återfinns på Svinninge planprogram och kommande detaljplaner för Svinninge.

Pågående detaljplaner Österåkers kommun
Gällande detaljplaner Österåkers kommun

 

Detaljplanen har vunnit laga kraft

Detaljplanen för Svinninge tomtområde har vunnit laga kraft (några mindre delar undantagna). Här hittar du antagna detaljplanen samt en karta över detaljplanerat område.

 

Information om detaljplan Svinninge 7:6

Kommunens arbete med detaljplanen fortsätter. Detaljplanen för Svinninge tomtområde är inte fastställd i sin helhet, vissa delar av vårt område särskiljdes från den detaljplan som nu vunnit laga kraft. Då vårt område inte var fastställd i sin helhet, föreslog kommunen föreningen att, i samband med slutförandet, ”lägga in” möjliga avstyckningar för bostadsändamål i detaljplanen.

Styrelsen har, i enlighet med beslutet på årsmötet, haft möten med kommunen avseende eventuell placering av nya fastigheter inom vårt område. Vi har tittat på alternativa placeringar och på kommunens förslag. Totalt hade kommunen i förslaget lagt in nio (9) nya fastigheter för bostadsändamål.

Efter diskussioner har vi kommit fram till, att det för närvarande, inte är lämpligt att utöka föreningens fastighetsandel inom föreningens mark. Det kommer därför inte att bildas några nya fastigheter inom befintligt grönområde. Kommunen kommer att fortsätta med arbetet avseende förskolan på föreslagen plats.

Kommuninfo gällande Svinninges detaljplaner 20130204

Nya dokument angående detaljplanen

Regerings beslut angående överklagande.

Departementets utlåtande om överklagande »

Detaljplanen antagen

Detaljplanen antogs av fullmäktige i september 2007 men detaljplanens antagandebeslut är överklagat. Kommunen bevakar ärendet eftersom man har mycket stort intresse att komma vidare med sina investeringar och planer för hela Svinningeområdet.

Detaljplanen har gått i retur från departementet till kommunen som nu omarbetat vissa detaljer och lämnat in nya handlingar per den 29 maj. Utfallet av detta är inte klart med kommunen räknar med grönt ljus innan semestrarna. Positivt är att det tillfälliga byggstoppet inom området hävts och många nu kan gå vidare med sina planerade byggen.

För senaste information från kommunen, se Österåkers hemsida under ”Pågående planarbeten”.

Detaljplanearbetet

Hos regeringen

Detaljplanen antogs av fullmäktige i september 2007, men då detaljplanens antagandebeslut är överklagat. Kommunen bevakar ärendet eftersom dom har mycket stort intresse att komma vidare med sina investeringar och planer för hela Svinningeområdet. Tomtföreningen kan i dagsläget inte göra något för att påskynda processen för överklagandet, som ligger hos regeringen.

Utlåtanden om detaljplan

Österåkers kommun har nu offentliggjort de inkomna skriftliga synpunkterna som skickades in under utställningen som ägde rum under februari/mars 2007. Kommunen har sammanfattat och kommenterat samtliga erinringar. Utlåtanden om detaljplanen finns att ladda ner här. Föreningen har även skickat in yttranden angående Gång- och cykelväg.

Yttrande GC Väg.doc »

Informations-och beslutsmöte för de 97 anslutna till reningsverket i Svinninge Tomtområde hölls den 28 juni.

Styrelsens arbete

Redovisning av svaren på 3 viktiga frågor om kommunens förslag till detaljplan

För att fastställa vad majoriteten av fastighetsägarna inom Svinninge Tomtområde har för åsikter om 3 viktiga frågor rörande kommunens förslag till detaljplan beslutade styrelsen i Svinninge Vägförening att skicka ut ett frågeformulär. Kommunen har dessutom lämnat önskemål om att föreningen skall klargöra sin ställning i dessa frågor då kommunen erhållit olika förslag vid sammankomster med föreningens medlemmar.

Styrelsen fick svar från 184 stycken fastighetsägare av totalt 233 stycken angående tre frågorna om detaljplanen. Detta motsvarar 79%. Styrelsen hade som krav att minst 70% av fastighetsägarna skulle vara för att öppna kuverten. Detta krav uppfylldes således.

Resultat

För att säkerställa att fastighetsägarnas åsikter förblev anonyma samt att räkningen utav svaren blev korrekt lät styrelsen ta in en oberoende kontrollant, Sören Nygren. Resultatet av svaren går att läsa här:

Resultatet ingår som del i det remissvar, svar på kommunens förslag till detaljplan för Svinninge Tomtområde, som styrelsen i Svinninge vägförening och tomtägareförening sände in till Österåkers kommun den 4 september. Remissvaret till kommunen går att läsa här:

Remissvar »

Kommunens arbete

Detaljplanearbetet (läget 17-10-07)
I senaste numret av Kanalen som kom idag (14/2-2007) har ett fel smugits sig in. Kanalen uppger att utställningen för tomtområdet sker fram till 5 mars. Kanalen har blandat ihop flera detaljplaners utställningstid, tomtområdets utställningstid löper från nästa vecka fram till den 20 mars. Med andra ord: Alla boende i tomtområdet kommer att få information om detaljplanen i brevlådan nästa vecka.

Stora förändringar
Just nu står Svinninge Tomtområde inför stora förändringar då Österåkers kommun är i fullgång med att detaljplanera området. Syftet med planläggningen är att möjliggöra omvandling från fritidsboende till permanentboende. Vidare är planläggningen en förutsättning för utbyggnad av allmänt vatten- och avloppssystem i Svinningeområdet, som kommunen planerar att ta över huvudmannaskapet för efter att detaljplanen har börjat gälla laga kraft.

Arbetet med kommunens detaljplan för vårt Svinninge har blivit försenat ett halvår. Den kommande offentlig utställning kommer nog först i februari 2007.

Kommunens förslag till detaljplan har efter försommarens samråd utvärderats och en samrådsredogörelse har framtagits. 31 stycken yttranden har mottagits av kommunen. Byggandsnämnden har beslutat att Stadsarkitektkontorets modifierade plan skall vara underlag för utställningen. Många av medlemmarnas åsikter har hörsammats. Samrådsredogörelsen finns att läsa här:

Kommunens handläggare har gjort en sammanställning av samrådsredogörelsen och presenterat en plan för den fortsatta handläggningen. Planen finns att läsa här:

Förskolan
Det är angeläget att understryka att kommunen inte hörsammat medlemmarnas och styrelsens önskan att lägga förskolan utanför vårt område. De har föreslagit att kommunen ansvarar för skolans byggande och drift öster om Skepparvägen. Ett utkast till utformning av tomten har presenterats och går att läsa här:

Vad gäller förmodan att förskoletomten skall skänkas till kommunen anser styrelsen att det är en förhandlingsfråga och skall bedömas tillsammans med frågor rörande vägkostnader etc.

Hamnområdet

En utökning av planeringsmöjligheterna av vårt hamnområde och vår parkeringsplats vid hamnen har presenterats i detaljplanen. En karta över detta finns att läsa här:

Skiss – hamn och parkering »

Styrelsen har yttrat sig angående Svinninge Marinas detaljplan. Yttrandet går att läsa här:

 

Detaljplan

Kommunfullmäktige antog den 24 september 2007 Detaljplanen för Svinninge Tomtområde. Möjlighet till överklagande finns för de berörda som senast under utställningstiden överlämnat skriftligt yttranden över detaljplanen som inte blivit tillgodosett.

Enligt av kommunen överlämnad anvisning för överklagande av antagningsbeslut framgår bl a att:´

  • Överklagandet skall skriftligen ske hos länsstyrelsen i Stockholms län.
  • Skrivelsen skall skickas/överlämnas till stadsarkitektkontoret och inte till länsstyrelsen, under postadress Österåkers kommun,Stadsarkitektkontoret, 184 86 Åkersberga eller överlämnas till Stadsarkitektkontoret, Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga.
  • Skrivelsen måste ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag justeringen av protokollet med beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta skedde den 4 oktober 2007. Senaste tid för överklagande är således torsdagen den 25 oktober.
  • Önskas kompletterande information skall man kontakta stadsarkitektkontoret. Skrivelsen skall undertecknas med namnförtydligande, angivande av postadress och telefonnummer och beteckningen på berörd fastighet. Om man själv inte undertecknar skrivelsen skall en fullmakt för ombudet bifogas.

Överklagande

Styrelserna för Svinnige Väg- och Tomtägareföreningar har på uppdrag av medlemmarna överklagat antagandebeslutet av detaljplan för Svinninge Tomtområde rörande den gemensamt ägda fastigheten Svinninge 7:6. Skrivelsen med överklagandet överlämnades till stadsarkitektkontoret onsdagen den 17 oktober 2007 kl 11.30.

Skrivelsen kan läsas i bifogade fil »